SIMPOZION: BOGDAN PETRICEICU HASDEU - 180 DE ANI DE LA NAȘTERE

Bogdan Petriceicu Hasdeu (nume la naÈtere Tadeu Hîjdeu; n.26 februarie 1838, CristineÈti, Hotin, actualmente în Ucraina - d.25 august 1907, Câmpina) a fost un scriitor Èi filolog român din familia HâjdÄu, pionier în diferite ramuri ale filologiei Èi istoriei româneÈti. Academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric Èi om politic, Hasdeu a fost una dintre cele mai mari personalitÄÈi ale culturii române din toate timpurile.

S-a nÄscut la Hotin, în Basarabia ocupatÄ de Imperiul Rus. A copilÄrit la moÈia pÄrinteascÄ din CristineÈti, Basarabia, fiind crescut de cÄtre mama sa vitregÄ, strÄmoÈii sÄi fiind boieri. TatÄl sÄu, Alexandru Hâjdeu (fiul lui Tadeu Hâjdeu), era un adevÄrat savant; cunoÈtea zece limbi strÄine, printre care Èi persana, era istoric, publicist Èi a scris în latinÄ despre flora Basarabiei.

Bogdan Petriceicu Hasdeu a studiat la universitatea din Harkov, dupÄ terminarea studiilor slujind ca ofiÈer în armata rusÄ. La 1856, când sudul Basarabiei a revenit la Moldova, a trecut în acest Èinut pentru a scÄpa de împilarea Èi deznaÈionalizarea forÈatÄ practicatÄ de administraÈia de ocupaÈie. RuÈii i-au cerut extrÄdarea, iar la refuzul autoritÄÈilor române, i-au anulat dreptul de moÈtenire pe care-l avea asupra unor moÈii ale familiei rÄmase în partea ruseascÄ a Basarabiei. Mai târziu însÄ i s-a recunoscut acest drept pe cale judiciarÄ.

La 1857 a fost numit membru al tribunalului din Cahul. DupÄ Èapte luni a demisionat. Ãn 1858 s-a mutat la IaÈi, ca profesor de liceu Èi bibliotecar al universitÄÈii. A donat bibliotecii universitare 4.000 de volume. Ãn acest timp Hasdeu a pus bazele mai multor publicaÈii, între altele, revista âDin Moldovaâ(1862-1863) în care a publicat poezii lirice, fabule, nuvele, critice etc.
Ãntre 17 mai 1876 Èi 1 aprilie 1900 a fost director al Arhivelor Statului din BucureÈti, în aceastÄ calitate contribuind la publicarea documentelor în âArhiva istoricÄâ Èi âCuvinte din bÄtrâniâ, atât din arhivele româneÈti, cât mai ales din cele strÄine, fiind primul conducÄtor al Arhivelor Statului a început sÄ publice copii dupÄ acte din arhivele strÄine privitoare la români.
Ãn 1877 a fost ales membru al Academiei Române ca un omagiu al întregii sale opere de pânÄ atunci, dar Èi ca recunoaÈtere a spiritului sÄu enciclopedist.
Din 1878 a fost profesor de filologie comparatÄ la Universitatea din BucureÈti. A tipÄrit o parte din lecÈiile sale pline de originalitate Èi de cunoÈtinÈe vaste asupra literaturilor strÄine Èi a limbii române.
Hasdeu a cochetat Èi cu politica. Partizan al lui KogÄlniceanu, a susÈinut lovitura de stat din 2 mai 1864 a lui Alexandru Ioan Cuza. Ulterior, a susÈinut dinastia strÄinÄ, de Hohenzollern, apoi, pe aceeaÈi linie a ideilor de facturÄ paneuropeanÄ, a devenit membru al Partidului Liberal, ajungând deputat liberal în parlamentul României.

DupÄ moartea singurei sale fiice, Iulia, în 1888, a devenit mistic Èi fervent practicant al spiritismului, scop în care a construit Castelul Iulia Hasdeu de la Câmpina. A murit la 25 august 1907 la Câmpina, lÄsând în urmÄ o operÄ vastÄ Èi perenÄ. Ãn ciuda criticilor, foarte dure uneori, asupra metodelor de lucru, Hasdeu rÄmâne un mare om de culturÄ, un neobosit cercetÄtor Èi un pionier al mai multor domenii ale filologiei Èi istoriei României.

Dintre lucrÄrile istorice se disting: Ioan VodÄ cel Cumplit (1865, ed. a II-a, 1894), monumentala ArhivÄ istoricÄ a României Èi Istoria criticÄ.
La IaÈi a publicat Arhiva historicÄ a României (1865-1867), în care multe documente vechi slavone Èi româneÈti au fost editate pentru prima datÄ. ÃnceputÄ Ã®n 1865, Arhiva este o colecÈie în trei mari volume de documente strÄine Èi interne privitoare la istoria românilor. Au fost publicate în premierÄ un mare numÄr de acte inedite româneÈti Èi strÄine. Lucrarea a contribuit la înaintarea studiilor istorice de istoriografie, ducând mai departe opera începutÄ de Cronicalui Èincai, de âMagazinul istoricâ al lui Nicolae BÄlcescu Èi Laurian Èi de letopiseÈele lui KogÄlniceanu.

Ãn Historia anticÄ a Românilor (1875), deÈi incompletÄ, începe investigaÈiile critice asupra istoriei României.
Istoria criticÄ (1873-1874) îÈi propune studierea secolului al XIV-lea, epoca înfiinÈÄrii formaÈiunilor statale româneÈti din nordul DunÄrii. Au apÄrut numai un volum Èi un fascicul din al doilea volum.
Volumul I cuprinde trei studii: Ãntinderea teritorialÄ, Nomenclatura, AcÈiunea naturii asupra omului.
Ãntinderea teritorialÄ dovedeÈte cÄ Muntenia în secolul XIV Èi XV se întindea foarte mult: cuprindea (în afarÄ de ce înÈelegeam în veacul trecut prin Muntenia) Èi Èinutul FÄgÄraÈului, sudul Moldovei pânÄ la Bârlad Èi BacÄu, sudul Basarabiei, Dobrogea, Èinutul HaÈegului Èi o parte din TemiÈana. Numai o asemenea întindere explicÄ faptele mari ale muntenilor Èi rezistenÈa contra atâtor duÈmani puternici: sârbi, unguri, turci. CreÈterea s-a fÄcut treptat. La început, sâmburele coloniei romane cuprindea: Oltenia, HaÈegul Èi partea orientalÄ a TemiÈanei, alcÄtuind Banatul Severinului. Ãn secolul XII, s-a întins pe malul DunÄrii pânÄ la Chilia Èi în al XIII-lea Èi-a adÄugat ducatul AmlaÈului.
Nomenclatura explicÄ originea multor termeni întrebuinÈaÈi ca sÄ arate teritoriul Munteniei. Tot aici se trateazÄ Èi chestiunea fundÄrii principatului Èara RomâneascÄ, socotindu-se nu cÄ descÄlecÄtorii au venit de peste munÈi, ci cÄ românii din Banatul Severinului s-au întins la nord Èi rÄsÄrit.
AcÈiunea naturii asupra omului este titlul studiului al III-lea. Natura (atmosferÄ, hidrologie, topografie) are o mare influenÈÄ asupra omului. Omul din sud e mai inteligent, dar mai lipsit de sânge, omul din nord mai puÈin inteligent, dar mai bogat în sânge; de aci mai puÈinÄ vitalitate la acela, mai multÄ la acesta. AcÈiunea naturii nu e absolutÄ Èi inatacabilÄ; ea poate fi modificatÄ. Ãn primul rând o poate modifica gintea. De exemplu: familiile olandeze stabilite de trei secole în sudul Africii nu Èi-au schimbat culoarea. Aceste douÄ elemente, natura Èi ginta, nu sunt suficiente ca sÄ explice diferenÈierea unei naÈiuni de alta, ci trebuie sÄ fie adÄugate Èi alte elemente.

Dintre lucrÄrile filologice cele mai însemnate sunt: Cuvente den bÄtrâni Èi Etymologicum Magnum Romaniae. A editat, de asemenea, Psaltirea lui Coresi din 1577, publicând-o în 1881. Prin lucrarea sa Cuvente den bÄtrâni (1878-1879) a fost primul exeget al literaturii apocrife din România. Ãn aceastÄ operÄ cu un titlul arhaic, apÄrutÄ Ã®n 2 volume, a publicat o serie de documente Èi de studii de o mare valoare. Volumul I se intituleazÄ Limba românÄ vorbitÄ Ã®ntre 1550-1600. Din acest timp noi posedÄm un numÄr foarte restrâns de opere, mai toate bisericeÈti Èi mai toate traduceri. Hasdeu Èi-a dat seama cÄ ar fi mai interesante pentru istoria limbii compuneri româneÈti propriu-zise. Compuneri literare n-a gÄsit, dar a gÄsit acte publice Èi particulare, scrisori etc. în care - dacÄ nu se putea urmÄri dezvoltarea unor idei - se pot vedea fazele evoluÈiei limbii. El nu s-a mulÈumit sÄ le transcrie, ci le-a însoÈit de observaÈii felurite despre care marele filolog german Schuchard a zis: "PÄtrunderea Èi erudiÈia lui Hasdeu se pun în evidenÈÄ aici în modul cel mai splendid". Volumul al II-lea poartÄ titlul special de CÄrÈile poporane ale românilor în secolul XVI, în legÄturÄ cu literatura poporanÄ cea nescrisÄ. Ãn el se publicÄ colecÈia de texte cunoscute sub numele de Codex Sturdzanus. Textele sunt publicate cu transcrierea în litere latine Èi cu un studiu asupra fiecÄruia. Volumul se terminÄ cu o serie de monografii asupra diferitelor chestiuni de ligvisticÄ, precum reduplicarea Èi triplicarea articolului definit È.a.

Etymologicum Magnum Romaniae (1887-1898) a fost începutul unui amplu dicÈionar enciclopedic al limbii române, dar, din cauza dimensiunii monumentale a proiectului, a ajuns pânÄ la definiÈia cuvântului bÄrbat. OperÄ monumentalÄ, dicÈionarul are în vedere nu numai limba literarÄ de la acea datÄ, ci mai cu seamÄ limba vorbitÄ Èi limba veche Èi de aceea a Èi fost subintitulat: dicÈionarul limbii istorice Èi poporane. Conceput pe un plan prea vast, acest dicÈionar s-a oprit când de-abia începuse Èi nimeni nu l-a continuat, cÄci Academia a stabilit alte norme pentru noul dicÈionar. Hasdeu voia sÄ facÄ din fiecare cuvânt o monografie. La fiecare articol de dicÈionar redÄ forma cea mai rÄspânditÄ Èi formele dialectice vechi Èi noi; - diferitele însemnÄri ale cuvântului, cu exemple; - derivarea cuvântului. Autorul a avut în vedere rÄspunsurile la un chestionar trimis preoÈilor Èi învÄÈÄtorilor ca sÄ poatÄ Èti cum se pronunÈÄ sunetele în diferite Èinuturi, care sunt formele, care sunt numirile date diferitelor obiecte, care sunt deosebitele credinÈe ale poporului. Ãn cele 4 volume pe care le-a publicat n-a ajuns decât pânÄ la cuvântul bÄrbat.
Ãn aceste lucrÄri filologice, el a lansat teoria âcirculaÈiei cuvintelorâ, prin care a demonstrat cÄ fizionomia unei limbi nu este datÄ de inventarul unitÄÈilor lexicale, ci de folosirea lor, de frecvenÈa acestora.

AlÄturi cu aceste opere istorice Èi filologie, se situeazÄ revista Columna lui Traian (1870-1877), cea mai bunÄ revistÄ filologicÄ din România, în care a pus, prin studiile sale, baza ÈtiinÈei etno-psihologice în România.

Ultimii ani ai vieÈii, i-a consacrat Hasdeu altor preocupÄri: acum a scris articole Èi poezii filozofice, multe satire literare (Sarcasm Èi ideal 1897), Èi, de la moartea fiicei sale, Iulia, s-a dedicat cu totul cercetÄrilor asupra spiritismului (Sic cogito, 1892). Spirit cu o culturÄ vastÄ, cu o vioiciune rarÄ, Hasdeu are adesea sclipiri geniale în combinarea detaliilor pentru a închega teorii istorice sau filologice spre dezlegarea problemelor celor mai grele Èi mai obscure. Din nenorocire, el nu a urmÄrit vreme îndelungatÄ studiul unei chestiuni pentru a da o operÄ desÄvârÈitÄ, ci a trecut în cursul vieÈii, prea de multe ori, de la o serie de preocupÄri la altele, încât cele mai de frunte din operele lui rÄmân neterminate.

LucrÄrile beletristice ale lui Hasdeu, între care drama RÄzvan Èi Vidra, dau impresia unei originalitÄÈi a gândirii, iar autorul divagheazÄ deseori purtat de erudiÈia sa profundÄ Èi imaginaÈia vastÄ. A scris nuvele, poezii, piese de teatru. Dintre nuvele citÄm una satiricÄ, Duduca Mamuca (1861), pentru care a Èi avut în IaÈi un proces legat de un fragment din aceastÄ nuvelÄ, considerat imoral, chiar obscen, dar a fost achitat dupÄ ce s-a apÄrat singur în faÈa instanÈei. Ãn urma acestui scandal ajunge în BucureÈti în 1863, unde publicÄ Ã®n semn de protest varianta cenzuratÄ a nuvelei, intitulatÄ MicuÈa (1864). Volumul de poezii (1873) cuprinde poezii ocazionale, fabule, poezii sociale Èi politice, precum Èi o traducere din Tristele lui Ovidiu. CugetÄri profunde exprimate într-o âformÄ durÄâ (dupÄ cum a considerat însuÈi autorul), versuri scrise în momente de supÄrare sau chiar de deznÄdejde: opera poeticÄ a lui Hasdeu, care n-a avut un rÄsunet deosebit. El a caracterizat-o prin urmÄtoarele rânduri:

O poezie neagrÄ, o poezie durÄ,
O poezie de granit,
MiÈcatÄ de teroare Èi palpitând de urÄ,
Ca vocea rÄguÈitÄ pe patul de torturÄ
Când o silabÄ spune un chin nemÄrginit.

Dintre piesele de teatru, cea mai însemnatÄ este RÄzvan Èi Vidra, foarte criticatÄ la vremea apariÈiei (1867) de criticii revistei Convorbiri literare. Ea zugrÄveÈte una dintre epocile zbuciumate ale trecutului românilor, sfârÈitul secolului XVI, marcate de luptele pentru tron între boieri. ÃnfÄÈiÈarea epocii este surprinsÄ cu o cunoÈtinÈÄ desÄvârÈitÄ a oamenilor Èi a lucrurilor; dialogul este natural Èi foarte viu; se observÄ Ã®nsÄ oarecare tendinÈÄ spre declamaÈie, mai ales în ce priveÈte naÈionalismul. Cu toate scÄderile ei, piesa se reprezintÄ Èi astÄzi cu succes, mai ales din pricina cÄldurii Èi simpatiei cu care este înfÄÈiÈatÄ pÄtura ÈÄrÄneascÄ.

Conform datelor istorice, sunt prezentate întâmplÄrile principale din viaÈa lui RÄzvan, aliatul lui Mihai, anume cum acest Èigan, cÄpitan de haiduci, ajunge ofiÈer în armata polonezÄ, hatman în Moldova Èi apoi domn. ModificÄrile sunt prea puÈine. SfârÈitul lui RÄzvan, despre care cronicile relateazÄ cÄ ar fi murit tras în ÈeapÄ, este modificat, arÄtându-se cÄ decesul survine din cauza unei rÄni cÄpÄtate într-o luptÄ cu polonezii. RÄzvan apare înfocat, generos, eroic. AlÄturi de el, Vidra este ambiÈioasÄ Èi trufaÈÄ. NepoatÄ a marelui boier MoÈoc, Vidra îl întâlneÈte pe RÄzvan în pÄdure Èi se îndrÄgosteÈte de el Èi îl vede în stare de fapte mari. Apoi îl determinÄ sÄ sÄvârÈeascÄ rând pe rând toate isprÄvile care aveau sÄ-l conducÄ la o glorie atât de mult doritÄ, dar Èi atât de scurtÄ.

Unele dintre scrierile sale au provocat reacÈia unor critici. Astfel au fost articolele publicate de Gheorghe Panu în Convorbiri literare Èi o broÈurÄ a lui Ion C. Massim. CercetÄrile ulterioare au modificat multe dintre concluziunile lui Hasdeu, dar opera sa prezintÄ interes de a fi cititÄ nu numai pentru a se vedea starea studiilor istorice din acea vreme, ci Èi pentru a se constata talentul Èi spiritul vizionar al autorului.

A publicat documente false despre o republicÄ federativÄ la IaÈi, în secolul III. Astfel, Hasdeu a publicat un act, aÈa-numita âDiplomÄ BârlÄdeanÄâ, o scriere ce ar fi datat din 1134, potrivit cÄreia ar fi existat un principe al Bârladului, Ivancu Rotislovovici, dependent de tronul GaliÈiei, care ar fi stÄpânit Èesul Moldovei.


Sus