Despre noi

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" din Bîrlad

Vezi Statutul asociației


Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bîrlad se constituie în principal, în zona teritorială a municipiului Bîrlad, județul Vaslui, dar și a localităților arondate, precum și în alte localități din județ și din țară, cuprinzând pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căreia îi aparțin, beneficiarii de ajutor social, membrii de familie (soț, soție), precum și copiii majori, elevi, studenți, copiilor majori, căsătoriți și necăsătoriți, precum și soțiile acestora fără venit și incapabili de muncă, aflați în întreținerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai asociației.

Actualmente Asociația noastră totalizează un nr.de 32.382 membri, cu 16.242 membri din municipiul Bîrlad, restul de 16.140 făcând parte din cele 31 sucursale pe care Asociația noastră le deține în următoarele locații: Alexandru Vlahuță, Băcani, Banca, Blăgești, Bogdănești, Ciocani, Coroiești, Fălciu, Floreni, Fruntișeni, Grivița, Gherghești, Hălărești, Iana, Ivești, Mălușteni, Murgeni, Pogana, Perieni, Popeni,Puiești, Raiu, Roșiești, Slănic Moldova, Șuletea, Tutova, Unțești, Vetrișoaia, Viișoara, Vinderei, Voinești și Zorleni. Precizăm că majoritatea sucursalelor noastre se află în mediul rural și că pentru cei de acolo reprezentăm un real sprijin și o reală alternativă la serviciile economice, sociale, de sănătate sau culturale oferite de societățile contemporane românești.

Serviciile noastre reprezintă un adevărat sprijin pentru membrii noștri, o gură de aer proaspăt, deoarece prestarea lor este promptă și eficace, dar mai ales din cauza prețurilor, care sunt mult sub prețul pieței.


- Înființare, scop, organizare -

24 ianuarie 1898 este ziua nașterii Casei de Ajutor Reciproc din Bîrlad, numită „Funcționarul” când un grup de pensionari au simțit nevoia de a se organiza în societate de ajutor reciproc pentru a-și continua viața activă. La început această societate s-a ocupat cu ajutoare în caz de boală, înmormântare, aprovizionare cu alimente și lemne de foc.
În 23 iunie 1932 s-a înființat de către un grup de pensionari și funcționari din Bîrlad „Asociația Pensionarilor Tutoveni” și avea ca președinte pe N.K. Gheorghiu. Această societate a luat naștere în condiții grele în timpul crizei economice mondiale din anii 1929-1933, criză ce a lovit greu România. Această societate s-a afiliat la Uniunea Pensionarilor Publici din România.
În octombrie 1954, asociația s-a reorganizat în conformitate cu statutul și legislația timpului având ca președinte pe Gheorghe Barbu. Acesta a fost ultimul președinte al Asociației Pensionarilor din Bârlad și primul președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bârlad, reorganizare ce s-a făcut în baza Decretului 204 din 21 noiembrie 1951.
În perioada 1955-1966, destinele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bârlad au fost conduse de președintele Ioan Hizic și secretarul Constantin Ciobotaru care au salvat multe din dosarele societății „Funcționarul public” și ai „Asociației Pensionarilor Tutoveni” din Bârlad, dosare păstrate și în prezent în Arhivele Naționale la Vaslui. Datorită acestor personalități cunoaștem o parte din trecutul pensionarilor bârlădeni și s-a putut edita Monografia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Bârlad sub semnătura domnului profesor Gheorghe Gherghe și a magistratului pensionar Nicolaie Mihai, actual președinte al Casei, monografie ce a apărut în octombrie 2014.
Au trecut ani cu probleme grele pentru Casa de Ajutor Reciproc și ajungem la sfârșitul anului 1989 când dispare comunismul și se trece la un nou stil de relații cu pensionarii până în 2001 președinte Gheorghe Vrabie, urmat de Elena Tănase pentru un an, iar în perioada 2002-2010 aprilie este președinte Gheorghe Tănase care a început modernizarea clădirii Casei.
În aprilie 2010, președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a fost ales magistratul pensionar Nicolaie Mihai care a schimbat multe în activitatea Casei ca: ordine, respect, creativitate, înființarea de noi sucursale la sate, mai multe activități culturale și sportive.
Prin Hotărârea nr.53/28 aprilie 2011 a Consiliului Director C.A.R.P. Bîrlad poartă denumirea de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bîrlad. Mulți ani, Casa noastră a fost afiliată la Federația Națională „Omenia”. La 23 martie 2013, Adunarea Generală Extraordinară a recomandat Consiliului Director afilierea la altă Federație mai puternică, în măsură să apere interesele pensionarilor în raport cu statul. În 3 iunie 2013, prin Hotărârea nr. 23 Consiliul Director a decis afilierea la Federația Națională a Pensionarilor din România. În 12 iunie 2013, Comitetul Executiv al Federației Naționale a Pensionarilor a aprobat cererea de afiliere.
La Adunarea Generală Extraordinară din 9 octombrie 2014, cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la reorganizare, s-a hotărât ca ziua Casei să fie 24 ianuarie, când în 24 ianuarie 1898 se pun bazele primei societăți de ajutor reciproc. În unanimitate de voturi, delegații prezenți au hotărât ca ziua de 24 ianuarie să fie ziua Casei. Mai multe date despre evoluția Casei găsiți în Monografia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza din Bîrlad, pe care vă recomandăm s-o studiați.


sediu vechi sediu nou
Sediu vechi                                                                       Sediu nou

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bîrlad are ca obiect de activitate, în raport de posibilitățile financiare ale Casei, prin condițiile stabilite de Consiliul Director, sprijinirea materială, socială, juridică, culturală și de orice altă natură a membrilor săi, în care scop:

a) acordă împrumuturi rambursabile cu dobânzi rezonabile, diferențiate, în funcție de existența sau inexistența fondului social, dobânzile fiind stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Director;
b) acordă ajutoare nerambursabile, într-o cotă procentuală din cuantumul fondului social existent la data formulării cererii, pentru membrii cu situație materială precară, pe baza unei anchete sociale, procentul fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului financiar;
c) organizează pentru membrii săi activități sociale, culturale, recreativ-distractive, simpozioane, prezentări de lucrări științifice, expoziții, excursii și vizite la obiective culturale, sociale, de interes național și universal, folosind mijloace de transport proprii sau închiriate, întreceri sportive și altele cu acoperirea unei cote părți din costul acestor acțiuni de către asociație și de către sponsori, donatori, etc.;
d) organizează prestarea, la prețuri reduse sau gratuit, a unor servicii pentru membrii asociației și membrii de familie aflați în întreținerea acestora, folosind munca unor pensionari membri ai Casei sau alte persoane angajate în acest scop;
e) acordă ajutor nerambursabil membrilor suferinzi de boli incurabile, celor care au pierdut un organ vital, care au suferit o vătămare corporală gravă din culpa altei persoane, etc, într-o cotă procentuală din cuantumul fondului cotizant existent la data formulării cererii, pe baza documentelor medicale, a unei anchete sociale, procentul fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului financiar;
f) acordă ajutoare bănești sau alimentare membrilor cu ocazia unor sărbători creștinești sau laice într-o cotă procentuală, stabilită de Consiliul Director, din fondul cotizant existent la data acordării;
g) acordă ajutor nerambursabil, în caz de incendiere a bunurilor mobile și imobile, dacă nu este culpa victimei, în caz de inundații, cutremure, alunecări de teren și alte evenimente cu pierderi materiale într-o cotă procentuală, stabilită de Consiliul Director, din fondul cotizant existent la data formulării cererii;
h) ajutorul de deces se acordă persoanelor desemnate de titular, în timpul vieții, în funcție de vechimea în asociație și de cuantumul contribuției pentru deces;
i) plata parțială, în cotă procentuală din fondul cotizant stabilită de Consiliul Director, a costurilor unor bilete de tratament efectuat în stațiuni balneoclimaterice;
î) ajutoare pentru membrii aflați temporar în dificultate financiară ce vor fi aprobate de Consiliul Director;
j) ajutoare bănești și în natură pentru voluntari cu ocazia sărbătoririi unor zile speciale laice sau religioase, ajutoare ce vor fi aprobate de Consiliul Director;
k) ajutoare bănești și materiale ocazionale membrilor aflați în dificultate, aprobate de Președintele Consiliului Director;
l) prestarea de servicii și executarea unor lucrări contracost, la prețuri reduse pentru membrii asociați și membrii de familie ai acestora, folosind de regulă, munca unor membri pensionari ai Casei, ai unor zilieri, voluntari și colaboratori la tarife reduse; plata se va face în conformitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare specifice fiecărei activități (croitorie, cizmărie, depanare radio tv, frizerie, coafură, asistență juridică, asistență și tratamente medicale, reparații instalații sanitare și aparatură electrocasnică, etc);
m) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare de bază la prețuri de producție, de achiziție, de cumpărare, organizarea de magazine cu produse alimentare, altele decât cele de bază și nealimentare, magazine cu produse naturiste la prețuri cât mai mici, în care vor fi incluse cheltuielile de aprovizionare, transport, de întreținere, de păstrare și alte cheltuieli;
n) administrarea de case de odihnă și tratament, de pensiuni, organizarea de centre de zi, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălțăminte, etc;
o) prestarea de servicii funerare pentru membrii decedați ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bîrlad (asigurarea de sicrie, cruci, monumente funerare, alte obiecte funerare la prețuri avantajoase, prin confecționarea sau cumpărarea lor, asigurarea transportului, etc);
p) prestarea unor servicii medicale contra unor tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale și salariile personalului specializat din cadrul cabinetelor medicale și stomatologice individuale care funcționează potrivit legilor în vigoare;
r) prestarea unor servicii de sănătate și întreținere în cadrul cabinetelor de reflexoterapie, masaj, fizioterapie, termomasaj, bioterapie, bioenergie și biorezonanță, etc;
s) alte acțiuni și forme de asistență socială.

consiliu

Adunarea generala

Organul de conducere al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este Adunarea Generala a membrilor acestei instituii. Adunarea generala se convoaca cel putin o data pe an și ia hotărâri privind activitățile Casei, prin vot, alege președintele, membrii Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori, aprobă planul anual de venituri și cheltuieli, stabilește cuantumul împrumuturilor.

consiliu

Consiliul director

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Casei și răspunde în fața Adunării Generale pentru toată activitatea sa, precum și de respectarea dispozițiilor legale și statuare privind administrarea mijloacelor materiale și financiare ale Casei. El este format din trei consilieri titulari și doi supleanti, pensionari.
Acest consiliu se întrunește săptămânal sau de câte ori este nevoie pentru: aprobarea împrumuturilor ce depașesc competența președintelui, a altor ajutoare cu caracter de protecție socială pentru membrii asociației, confirmă înscrierea de noi membri, transferurile, retragerile și prescripția.

Consilieri

 consiliu consiliu

Comisia de cenzori

Verificarea întregii activități și a situației financiare lunare (constituirea și utilizarea fondurilor, administrarea bunurilor materiale, evidența, bilanțul și dările de seamă contabile) a asociației este asigurată de Comisia de Cenzori. Aceasta este formată din trei membri titulari și unul supleant.
consiliu consiliu consiliu

Serviciul financiar-contabil

De o importanță deosebită este și activitatea compartimentului financiar-contabilitate, pentru multitudinea problemelor sociale din instituția noastră.
consiliu

Compartiment Resurse Umane

consiliu


Sus